TRETS IDENTITARIS


- Apostem per l'escola pública de qualitat
- Entenem l'educació com un procés integral, l'objectiu del qual són els nostres nens i nenes
- Treballem el pluralisme i els valors democràtics
- Eduquem en el respecte pel medi ambient
- Treballem actituds en favor de la pau
- Potenciem la igualtat de gènere
- Entenem l'educació com una tasca compartida amb les famílies
- Som una escola integradora, oberta a l'entorn i a tothom- Som una escola de reagrupament de nens i nenes sords amb modalitat oral. És per això que comptem amb l'ajut del CREDA (Centre de recursos educatius per a deficients auditius)
- Integrem les TAC (tecnologies d'aprenentatge i coneixement) a les activitats generals d'escola
- Socialitzem els nostres recursos
- Apostem per un menjador escolar sostenible en el marc de respecte pel medi i amb l'objectiu de vetllar per la salut i educació alimentària de l'alumnat.

Intentem educar una manera de fer, de ser i d'estar per formar persones capaces de poder viure, conviure i ser felices utilitzant un aprenentatge significatiu, contextualitzat al màxim en l'entorn immediat i a l'abast de cada nen, de cada nena i de cada grup.ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Per poder dur a terme la nostra línia metodològica, fem activitats que reforcen i complementen el desplegament curricular:
- Sortides per la ciutat
- Activitats i excursions fora de la ciutat
- Visites a museus i exposicions
- Assistència a espectacles musicals i teatrals
- Participació en diferents actes culturals i esportius
- Celebracions de festes populars
- Projectes interdisciplinaris
- Jornades monogràfiques
- Intercanvi amb altres escoles i activitats compartides
- Colònies. Més enllà del treball interdisciplinari que s'hi fa, considerem molt importants les colònies per a la cohesió del grup i la interacció entre iguals.